Əssaləmu əleykum, Qonaq | Qrupunuz: "Qonaq" | RSS
İslamiyyət
Bömələr
Мини-чат
Baş səhifə » 2009 » May » 3 » Azan və iqamədə 3-cü şəhadət (1-ci hissə)
Azan və iqamədə 3-cü şəhadət (1-ci hissə)
12:42
 

Azan bütün müsəlmanlar tərəfindən qəbul edilən ən böyük İslami şüarlardan biridir. Təəssüflər olsun, İslam peyğəmbəri (s) zamanında hər gün dəfələrlə elan olunan bu əzəmətli şuar o Həzrətin (s) vəfatından sonra baş vermiş məlum hadisələrə əsasən ixtilaf və təhriflərə məruz qaldı. Peyğəmbərdən (s) nəql edilən hədislərin nəşr və yazılmasının qadağan edilməsi, Bəni-üməyyənin Əhli-beyt (ə) ilə müxalifət edib dini şuarları zəifləşdirməsi hesabına “Həyyə əla xəyril əməl” zikrini ləğv edib, əvəzinə “Əssəlatu xəyrun minən nəvm” zikrini əlavə etməsi və s. məsələlər İslamın dəyanət və birlik simvolu olan azanın müsəlmanlar arasında ixtilaf məsələlərdən birinə səbəb oldu.
    Əhli-sünnət “Həyyə əla xəyril əməl” zikrinin ləğv edilməsinə və “Əssəlatu xəyrun minən nəvm” zikrinin deyilməsinə təkid edərkən, bu arada Əhli-beyt (ə) davamçıları təkidlə “Əssələtu xəyrun minən nəvm” zikrinin ləğvini və “Həyyə əla xəyril əməl”-lə Peğyəmbərə (s) şəhadət verdikdən sonra Vilayətə şəhadət verməklə azanı İslam və Əhli-beyt (ə) məktəbinin şuarı qərar verdilər. Tarix boyu bu iki məsələ (“Həyyə əla xəyril əməl”və vilayətə şəhadət vermək) şiə və onun hakimiyyətinin əlamət və nişanəsi olmuşdur. Misal olaraq qeyd edək ki, 122-ci hicri ilində baş vermiş Zeyd ibn Əliyyuş Şəhid qiyamında göstəriş verdi ki, azançı “Həyyə əla xəyril əməl” desin. (əl - əzan Şəhristani, səh 352). Habelə onun şəhid oğlu Yəhya ibn Zeyd də bu göstərişi vermişdir.
    Habelə təqiyyə şiənin üzərindən götürüldükdən sonra üçüncü şəhadət “Əşhədu ənnə Əliyyən Vəliyyullah” da rəsmiləşdir. Muhəmməd Təqi Məclisi deyir: “Şiənin əməli əvvəl dünlərdən belə olmuşdur.” (Rovzətul muttəqin, cild 2, səh 245).
    Şeyx Səduqun dediklərindən məlum olur ki, bir dəstə üçüncü şəhadəti (“Əşhədu ənnə Əliyən Vəliyyullah”) daima demişlər. (“Mən la yəhzuruhul fəqih” cild 1, səh 290). Tarixdə qeyd olunmuşdur ki, Əhməd ibni Əbdullah 291-ci ildə Həms şəhərinə daxil olarkən, “Əşhədu ənnə Əliyən Vəliyyullah” (Şəhadət verirəm ki, həqiqətən Əli Allahın vəlisidir) və “Həyyə əla xəyril əməl” (Əməllərin ən yaxşısına tələsin) bu iki cümlənin deyilməsinə göstəriş verdi. (“Bəqiyyətut-talib”, cild 2, səh 944, müəllif: ibni Qədim.)
    İbn Bətutə öz səfərnaməsində 729-cu ildə Bəhreynin Quteyf şəhərinin sakinləri haqqında məlumat verərkən belə qeyd etmişdir: Şəhərin azançısı ikinci şəhadətdən sonra (“Əşhədu ənnə Əliyyən Vəliyyullah”) – deyərdi. (əl əzan Şəhristani, səh 413)
    Şiə alimləri qədim zamanlardan bu günə kimi azanda vilayətə şəhadət verməyin müstəhəb və ya caiz olmasına hökm vermişlər.
   
    Üçüncü şəhadətə aid dəlilləri bir neçə qrupa bölmək olar;
    1. Birinci dərəcəli dəlillər.
    2. İkinci dərəcəli dəlillər.
    Birinci dərəcəli dəlillər: Azan və iqamə üçüncü şəhadətin dayilməsi barədə xüsusi və ümumi rəvayətlər vardır ki, gələn mövzularda onlar barədə qüyd olunacaqdır.
    İkinci dərəcəli dəlillər: Şuarlara ehtiram. Biz burada “Qurani kərimə” ehtiram olaraq ikinc i dərəcəli dəlilləri öncə qeyd edirik.
    Allah-təala Qurani kərimdə buyurmuşdur:
   
من یعظم شعار الله فانها تقول القلوب
    Hər şəxsin qəlbinin təqvalı olması Allahın nişanələrini böyük saymağı ilə ölçülür. Bilirik ki, yəqinən bu gün vilayətə şəhadət vermək və “Həyyə əla xəyril əməl” demək İlahi və həqiqi dinin şuarlarındandır və Quranın hökmü ilə onlara riayət etmək və böyük saymaq təkid olunmuşdur. Necə ki, azanın özü böyük şuarlardandır. Biz gələcəkdə bu nişanələrin İslamdan qabaq yaranışın əvvəlində olduğunu görəcəyik.
    Xüsusi dəlillər
    1. Şeyx Səduq (vəfat: 381) və Şeyx Tusi (vəfat: 460) azanda üçüncü şəhadət haqqında hədis zikr etmişlər:
    Şəhadət verirəm həqiqətən Əli (ə) möminlərin əmiridir və Peyğəmbər (s) itrəti yaranmışların xeyirlisidir. (ən Nihayə, cild 61, əl Məsbut cild 1, səh 99, Mən la Yəhzuruhul fəqih, cild 1, səh 290).
    Mərhum Şeyx Tusi bu xəbəri “nadir xəbər” adlandırıb. Onun nəzərinə görə, bu xəbərin düzgün olmasının mümkünlüyünə baxmayaq, məşhur buna əməl etməyib. (Təhzib, cild 1, səh 18, 158, 218, və cild 2, səh 212, 271, 272, 350).
    Şübhəsiz məşhurun bu rəvayətə əməl etməməsi ya şərayitin olmaması nəticəsində, ya da bunun vacib yox, müstəhəb olması üzündən irəli gəlmişdir. Ümümiyyətlə böyük şiə alimləri şərait yaranandan sonra buna əməl etmişlər.
    2. 7-ci əsrin sünnu alimlərindən olan Şeyx Abdullah Məraği Misri özünün “əl Səlafi fi əmr xilafə” kitabında yazır: bir gün bir kişi peyğəmbər (s)-ın yanına gəlir və deyir: Ey Allahın rəsulu mən bu gün əvvəllər heç eşitmədiyim bir söz eşitmişəm.
    Peyğəmbər buyurdu: O, nə sözdür? Kişi dedi: Salman azanda risalətə şəhadət verdikdən sonra Əlinin (ə) vilayətinə şəhadət verdi. Həzrət buyurdu: “
خیرا
    Yaxşı bir şey eşitmisən. (Müstədrək Səfinətul Bihar, cild 6, səh 85)
    3. Həmən şeyx öz kitabında qeyd etmişdir ki, bir kişi Peyğəmbərin (s) yanına gəlib deyir ki, Peyğəmbərə şəhadət verdikdən sonra Əlinin (ə) vilayətinə şəhadət verirlər. Həzrət buyurdu: Bəli elədir.Qədir xumda mənim sözümü “mən kimin ağasıyam, Əli (ə) də onun ağasıdır” yaddan çıxarmısan? Hər kəs əhd-peymanı sındırsa öz əhdini sındırmışdır.
   
    BU HƏDİSLƏR NƏ ÜÇÜN MƏŞHUR OLMAYIBLAR?
    Nə üçün bu hədislər şöhrət tapmayıblar
    Mümkündür deyilsin ki, rəvayətlər düzgün olsaydı, ancaq kitabda yazılmazdı. Məsələn səhabələr arasında yayılar və tarixdə də yazılardı. Bu şübhəni belə cavablandırmaq olar ki, Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra onun ailəsinə olan kəskin münasibətin və Əliyə (ə) olan kinin nəticəsində onlar (?) buna mane oldular.
    İmam Əli (ə) buyurur: Qureyş tayfasının Peyğəmbər (s) kin-küdürətləri mənim üçün və məndən sonra övladlarım üçün də olacaq. (şərhi Nəhcul-bəlağə, ibni Əbil Hədid, cild 20, səh 328).
    Hadisələrin yazılmasının və deyilməsinin qadağan olunması ikinci və üçüncü xəlifənin, xüsusilə də Muaviyənin hakimiyyəti dövründə geniş şəkildə yayılmış və Əhli-beytin (ə) fəsilətinə aid olar bütün yazıların nəşrinin qarşısı alınmışdır.
    İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: Əli (ə) və Fatimənin (s) adını zikr etməkdən çəkinin, həqiqətən insanlar onların adlarının zikr olunmasından qəzəblənirlər.
    Buna görə onlar təkcə Əhli-beytin (ə) fəzilətindən yox İslam dinindən də uzaqlaşdılar. Şafei Vəhəb ibni Keysandan nəql edir: Allahın rəsulunun bütün sünnətlərini namazda əvəz etdilər. (Əlinum kitabı, cild 1, səh 269,).
    Həsən Bəsri bu barədə deyir: Əgər Peyğəmbərin (s) səhabələri bu gün qəbirdən çıxsalar, sizin qiblənizdən başqa bir şey tanımazlar! (Cameul bəyan, cild 2, səh 264).
    Ümumi dəlillər
    Qasim ibni Muaviyə imam Sadiqə (ə) dedi: “Bunlar hədisa nəql etmişlər ki, peyğəmbər (s) Meracda görmüşdür ki, ərşə yazılıb “La İlahı illallah, Muhəmmədən Rəsulallah, Əbu Bəkr Siddiq” (Allahdan başqa Allah yoxdur, Muhəmməd onun rəsuludur, Əbu Bəkr düz danışandır). Həzrət təəccüblə buyurdu: Sübhanəllah!
    Bütün şeyləri əvəz etdikdən sonra bunu da əvəz etdilər?!
    Sonra buyurdu: Allah-təala ərşi, suyu, İsrafili və Cəbraili (ə), göyləri və yerləri yaradan zaman onların hər birinə “La ilahə illallah, Muhəmmədən Rəsulullah, Əliyyən əmirəl möminin” ( Allahdan başqa Allah yoxdur, Muhəmməd onun rəsuludur, Əli möminlərin əmiridir). (əl-ehtiyac Təbərsi, cild 1. Səh 230).
    Sünnü alimlərinin bir çox bu hadisə istinad edərək azanda üçüncü şəhadətin deyilməsini qəbul etmişlər.
    Sənədə irad və onun cavabı:
    Ola bilsin ki, bu hadislər haqqında deyilsin ki, hədislər mürəsildir ( Dirasyə elmində hədislərin sonunda bir və ya bir neçə rəvayəti nəql edənin adı silinmişdir bunlara mürsəl hədislər deyilir).
    Mübahilə ayəsi:
    Mübahilə ayəsinin hökmünə görə Əli (ə) Allah Rəsulunun (s) canı sayılır. Əhli sünnə alimlərindən olan Fəxri Razi bu hökmün bəyanından sonra Əlinin (ə) başqa səhabələrdən üstün və fəzilətli olmasını qeyd edir. (Məfatihul ğeyb, cild 2, səh 471, Bihar, cild 21, səh 283).
    Mübahilə ayəsinin hökmünə görə Əlinin (ə) bütün fəzilətləri Peyğəmbərlə (s) bərabərdir. Risalətə şəhadət vermək Peyğəmbərin (s) fəzilətindən sayılır ki, Allah-təala o həzrətə əta etmişdir. Necə ki, buyurur: “Biz sənin adını ucaltdı”. İbni Cuzi “Zəbul Məsir” kitabında yazmışdır: Peyğəmbər (s) Cəbraildən (ə) bu ayə barəsində soruşmuşdur. O, demişdir: Allah-təala buyurur: “Hər vaxt mən yad olundum sən də mənimlə birlikdə yad olunacaqsan”. Bu hökümdən çıxış edərək bildiririk ki, Həzrət Əli (ə) fəzilətdə Püyğəmbərlə (s) birdir, buna görə də O, həzrətin adı azanda Peyğəmbərlə (s) birlikdə çəkilir. ( əl Əzan Şəhristani, səh 112).
    4. Məhəmməd ibni Muslim İmam Sadiqdən (ə) nəql etmişdir ki, həzrət buyurur: “İmamlar Allah Rəsulunun məqamındadırlar.” (Üsuli Kafi, cild 1, səh 270, Bihar, cild 27, səh 50).
    Bu hədisin hökmü, xüsusi ilə yenidən təkrar olunması onu göstərir ki, Əhli-beytin (ə) bütün xüsusiyyətləri və fəzilətləri Peyğəmbərlə (s) birdir.
    Əllamə Məclisi də onların adlarını azanda zikr etmişdir.
    5. “Gayətul Məram” kitabında Əli ibni Babaveyh Bərqidən, o isə Feyz ibni Muxtardan, o da İmam Baqirdən (ə) və o Həzrət də Peyğəmbərdən (s) nəql edərək buyurmuşdur: “Ey Əli! Allah məni əziz tutduğu kimi səni də əziz tutmuşdur.” (Üçüncü şəhadət, səh 140).
    6. İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “Bizi zikr etmək Allahı zikr etməkdir və bizim düşmənlərimizi xatırlamaq şüytanı zikr etməkdir. (Üsuli Kafi, Dua kitabı, bütün Allahın vacib zikri babı, cild 4, səh 254).
    Hələbi İmam Sadiqdən (ə) nəql edərək yazır: “Həqiqətən Allahı bütün halətdə zikr etmək yaxşıdır”. (Üsuli Kafi, Əda kitabı, cild 4, səh 256).
    Əbu Həmsə də İmam Baqirdən (ə) bu məzmunda rəvayət nəql etmişdir. (Həmin mənbə, cild 8).
    Nəticədə qeyd etmək olar ki, imamları bütün hallarda zikr etmək yaxşıdır, o cümlədən azanda).
    7. Əli (ə) barədə məclislərdə çoxlu hədislər deyilmişdir, onlardan bidi də azandır, Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Əli ibni Əbu Talibi (ə) zikr etməklə məclislərinizi zinətləndirin. (İbni Məğazi Şafei, Mənaqib kitabında, səh 211), (Əllamə Məclisi, Biharul ənvar, cild 38, səh 199).
    Yenə o Həzrət buyurmuşdur: “Məclisinizdə Əli ibni Əbu Talibi zikr edin. Həqiqətən onu zikr etmək məni zikr etməkdir, məni zikr etmək isə Allahı zikr etməkdir. (Camei Məsail, Ayətullah Fazil Lənkərani (r), cild 2, səh 127).
    Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Allah-təala qardaşım Əli ibni Əbu Talibi (ə) fəzilətli etmişdir. Ondan başqa heç kəs onu sayını bilməz, hər kəs onun fəzilətlərini zikr etsə və onu təsdiq etsə, Allah-təala onun günahlarını bağışlayar. (Bihar, cild 38, səh 196, Xarəzmi, Mənaqib və Ərbəin kitabında)
    Eləcə də buyurmuşdur: “Əlini zikr etmək ibadət sayılır”.
    (Bihar, cild 38, səh 313 və 318).
    Bütün bu sadaladıqlarımız azana aid edilmirmi? Yalnız azanda şəhadətlər açıq deyildir.
    (Ardı var)

   Müəllif: Seyid Məhəmməd Nəcəfi

Tərcümə etdi: Seyid Nazim Ocaqov

 islammektebi.org

  [Təhlil] | Oxunub: 1290 | Müəllif: Administrator |
Şərh sayı: 11
05.12.2009
11. Hacı Rafiq İmanov [Material]
BÖYÜK GÜNAHLAR
1-Allah-taalaya şәrik qoşmaq.
2-Allah-tәalanın möhtərəm etdiyi şәxsi qәtlә yetirmәk.
3-Valideynә hörmәtsizlik.
4-Cәbhәdәn qaçmaq.
5-Zülm olaraq yetim malını yemәk.
6-Ribaxorluq (sәlәmçilik).
7-İffәtli qadını zinakarlıqda müttәhim etmәk.
8-Zinakarlıq.
9-Lәvat (kişilәrin həmcinsbazlığı).
10-Oğurluq.
11-Qeyri-zәruri hallarda murdar, qan, donuz әti vә şәriәt qaydası ilә kәsilmәmiş heyvan әtini yemәk.
12-Çәki vә tәrәzi vasitәsi ilә fırıldaqçılıq vә s... yollardan әldә etdiyi haram malı yemәk.
13-Qumar.
14-Zülm şәhadәti.
15-Allahın mehribanlığına naümidlik.
16-Allah-taalanin mәkrindәn (әzabından) özünü amanda bilmәk (arxayinliq).
17-Allah-taalanin rәhmәtindәn məyus olmaq.
18-Mәzlumlara kömәk etmәmək.
19-Zalımlara meyilli olmaq.
20-Yalan and.
21-Heç bir çәtinlik olmadan başqasının hüquqlarını qaytarmamaq.
22-Tәkәbbürçülük.
23-Yalan danişmaq.
24-İsrafkarlıq.
25-Xәyanәt.
26-Hәcci yüngül saymaq.
27-Allah-taalanın dostları (mә`sumlar vә onların canişinlәri) ilә müharibә etmәk.
28- İnsanı Allahın zikrindәn ayıran bihudə vә puç işlәr görmək.
29-Kiçik günahları tәkrar etmәk».

“ 5 şeyә әmәl etdikdәn sonra istәdiyin qәdәr günah et:

1. Allah-taalanın ruzisindәn yemә vә sonra istәdiyin qәdәr günah et:

2. Allah-taalanın vilayәtindәn (məmləkətindən) xaric ol vә istәdiyin qәdәr günah et.

3. Allah-taalanın sәni görә bilmәyәcәyi bir yer tap vә istәdiyin qәdәr günah et.

4. Ölüm mәlәyi ruhunu almaq üçün gәldikdә onu özündәn qovmağı bacar vә sonra istәdiyin qәdәr günah et.

5.(Qiyamәt günü) mәlәk (Allahın mә`muru) sәni cәhәnnәm oduna daxil etmәk istәdikdә daxil olma vә istәdiyin qәdәr günah et».


05.12.2009
10. Hacı Rafiq İmanov [Material]
Yemək ədəbi mövzusunda diqqət yetirilməsi lazım olan digər xüsusiyyətlər beləcə sıralana bilər:

1-Tikəni ağıza görə götürməli və yaxşıca çeynədikdən sonra udmalı;
2- Tikəni udmadıqca ikinci tikəyə əl uzatmamalı;
3- Çörəyi dişlərlə qoparmamalı;
4- Ağızda çörək varkən kimsə ilə danışmamalı;
5- Yeməyin soyudulması üçün içinə üfləməməli;
6- Başqalarını iyrəndirəcək davranışlar etməməli;
7- Başqalarının tikəsinə və yeməsinə baxmamalı;
8- Tikəni ağıza qoyarkən, başı qaba doğru uzatmamalı;
9-Yeməkdə israf etməməli, tikəni və verilən yeməyi bitirməyə çalışmalı;
10- Ağızdan bir şey çıxarmaq lazım olsa, üzü süfrədən çevirməli və o şeyi sol əl ilə etməli;
11- Qoparılan tikəni yeməklərin içinə batırarkən diqqət yetirməli, barmaqların yeməyə girməməsini təmin etməli;
12- Camaatla yemək yeyərkən, hər kəsin yeyib bitirməsini gözləməli, daha əvvəl süfrədən qalxmamalı;
13- Yeməyə əvvəl yaşca və ya mövqecə böyük olan adamın başlamasını gözləməli;
14- Küçələrdə və ayaqda çörək yeməməyə diqqət yetirilməli;
15-Çörək qırıntılarının nemət olduğunu unutmamalı və onlara lazım olan diqqət göstərilməli;
16- Yemək yemə işi bitincə allahın verdiyi bu qədər nemətlə qarşı bir şükr ifadəsi olaraq dua etməli və qısaca "Əlhəmdülillah" deməli ;
17- Yeməkdən sonra əllər yaxşıca yuyulmalı, dişlər fırça və ya misvak ilə təmizlənməlidir;
18- Yeməyin əvvəli və sonunda dua etməyi unutmayın;
19- Yeməyi ancaq sağ əlinizlə yeyin,sol əl şeytana qulluq edir;
20- Yediyiniz yeməyi ağzınızda qarşınızdakı görməməlidir;
21- Yeməyi səs-küylə yeməməli;
22-Gündəlik yeməkləri bacardıqca ailən ilə birgə yeməli;
23-Yeməyin halal olmalıdır,haram ona qarışdırmamalı;
24- Qarnını 3 hissəyə bölərək: 1-havayla,2-Yeməklə,3-Su ilə doldurmalı;
25-Yemək yeyərkən tüpürməməli(süfrəyə və ya yan tərəfə);
26-Sümüklü yeməkdə,dişlərini gözləməli;
27- Yemək stolunda digərinin qarşısına əl uzatmamalı;
28-Yemək yeyərkən yemək ədəblərinə ciddi əməl etməlisiz.


15.11.2009
9. Hacı Rafiq İmanov [Material]
BİLİRSİNİZMİ : Ey İslam Əhli !

1. Bəli, Əhl-Beyt başçısı Peyğəmbərimiz Muhəmməd (s.a.s) dır.
2.Keçmişdə Peyğəmbərimiz(s.a.s) nə deyib? : namaz əhli bizdəndir,onu hərə özünə sərf dərəcədə, (parçalayaraq)yozub.Ona görədə Qurani Kərimlə yaşa.
3.İnsan barədə yazdıqların düz və gözəl olmalıdır.
4. Ən düz məlumatlar 1000-1700-cü ilə qədər yazılmış (ağaca,dəriyə,daşa və s.) və gəlib çatmış kitablardadır.O kitablar isə bilirsənmi hardadır;?
5.Sən parçalanmaya yol vermə,demə ya şiyyəyəm,yada sünnüyəm və ya nəyəm(kiməm).
6.Mən Əliyyə(ə)görə şiyyəyəm,Əbubəkir,Ömər və Osmana görə sünnüyəm,Muhəmməd (s.a.s)peyğəmbərin ümbəti,Allah t.t. nın quluyam.
7.Birdə deyirəm Qurani Kərim Tərbiyəsi ilə düşünə-düşünə yaşa.
8.Sonradan yaranan dini qurumlar hamısı qondarmadır.
9.Xaçpərəst,bütpərəst,odpərəst və s. heç birinin hal hazırda dinləri yoxdur,bunu mən deyirəm və sübuta əsasım var.
10.Hamı axırıncı gələn Qurani Kərimi qəbul edib,ona tabe olmalıdırlar.
11.Şeytan və İblis insanın düşmənidir.
12.Allaha şərik qoşmaq olmaz.Hər şey Allah rzası üçün edilməlidir.Qibləmiz bir,kitabımız bir,dinimiz bir,Peyğəmbərimiz bir,Allahımız tək.Hara getdiyini bilməlisən ey İnsan !
Arzu edirəm heç vaxtı Allahsız olmayasınız,onu sevəsiniz və ondan qorxasınız. Amin.


15.11.2009
8. Hacı Rafiq İmanov [Material]
Diqqət. USULİ DİN 5 dir.
1.Tövhid
2.Ədl
3.Nübüvvət
4.İmamət
5.Məad

Furuiddin 10 dur.
1.Namaz
2.Oruc
3.Xums
4.Zəkat
5.Cihad
6.Həcc
7.Əmr be məruf
8.Nəhy əz munkər
9.Təvəlla
10.Təbərra
QƏBİRLƏR.

1.Muhəmməd (s.a.s)peyğəmbərimiz Mədinə şəhəri,
2.Əli (ə.s) İraq-Nəcəf şəhəri,
3.Fatimeye Zəhra Suriyada deyən var.(Bir qismləri deyir gizlidi)
4.Peyğəmbərimiz(s.a.s) əmisi Abbas, İmam Səccad,İmam Baqir,İmam Sadiq BƏQİ –də.
5.İmam Hüseyn Kəlbalada,
6.İmam Rza Məşhəddə,
7.Əbu Bəkir Bəqi qəbr.
8.Hz.Ömər Bəqi qəbr.
9.Hz.Osman Bəqi qəbr.
10.İm.Həsən Bəqi qəbr.
11.İm.Nüseyn Kəlbəlada.

DEYİLİR:1.Acmamış yemə,
2.Doymamış süfrədən qalx,
3.Yeməyi yaxşı-yaxşı çeynə
4.Yatmamışdan qabaq(beytul-xəlaya)get.
5.Yeyəndə danışma,
6.Yemək yeyəndə çağrış etmə və çağrışa getməyə tələsmə,
7.Qarnını 3 hissəylə,Su,Hava və Yeməklə təmin et,
8.Gördüyünü qoyub,bildiyinə və deyilənə getmə.
9.Tanımadığını arxana qoyma (buraxma),
10.İnsana daxil olan və xaric olanı vaxtında etməlidir,
11.İnsandan çıxan Dəstəmazı(abudəsti),insana daxil olan Orucu pozar,
12.İnsanların fərqliliyi Allahdandır,onu sev və ondan qorx.
13.İnsanda olan XAL ilə,təqribi qiymətini verən var,(yanmaz,əriməz,itməz və s.xaldadır)
14.Haramdan,Zinadan,Şərdən,Qeybətdən qaç,
15.Hər yediyin nemətin imtahanını verəcəksən,
16.Vacib əməlləri yerınə yetir.
17.Özünü Şeytan və Nəfsindən qoru.


15.11.2009
7. Hacı Rafiq İmanov [Material]
B İ L M Ə L İ Y İ K !
Rəbbimiz heç bir şəriki olmayan tək Allahdır.Bizi (bütün canlı,cansız və digərlərini)Allah Təala yaratdı və sonda biz hamımız ona dönəcəyik. Allah nəyin yaxşı və nəyin pis olduğunu, bildirmək və dinin əsaslarını insanlara öyrətmək üçün Peyğəmbərlər seçmiş və müqəddəs kitablar( Zəbur,Tövrat,İncil və Qurani Kərim) göndərmişdir.
Son Peyğəmbərimiz Muhəmməd s.a.s. Mustafadır.Miladi 571-ci il,20 Apreldə Məkkə şəhərində doğulmuşdur.Bu tarix hicri-qəməri aylardan Rəbiüləvvəl ayının 12-ci gününə təsadüf edir.Bu gecəyə *Mövlüd* gecəsi deyilir.
Atası-Abdullah,Anası-Əminə,Babası-Əbdülmüttəlib,Nənəsi-Şəfa,Qızları-Zeynəb,Ruqiyy ə,Ümmügülsüm,Fatimə,Oğulları-Qasım,Abdullah və İbrahim.
Müqəddəs kitabımız(sonuncu olaraq) Qurani Kərimdir.
Qibləmiz Məkkədir.
Peyğəmbərimizə verilən dinin adı İSLAM dinidir.Bu dini qəbul edənlərə Mömin və Müsəlman deyilir.
İ s l a m
"İslam" ərəbcə bir sözdür. "Sülh" mənasını bildirən "silm(səlm)" kəlməsindən əmələ gəlmişdir. Lüğətdə itaət etmə, boyun əymə mənalarını verir. Heç bir məcburiyyət olmadan səmimi-qəlbdən Allaha itaät etmək, Ona təslim olmaq, əmr və qadağanlarına qeyd-şərtsiz baş əymək deməkdir.
Müsälmanlar dünya ähalisinin täxminän dörddä bir hissäsini täşkil edirlər. İslamiyyät dövrümüzdä artıq beş qitäyä yayılmışdır. İslam dininin dünya mädäniyyätinä böyük xidmätläri olmuşdur. İslamı härtäräfli öyränmäk üçün, bu dini müxtälif cähätlärdän tanıdan mötäbär äsärlärä müraciät etmäk lazımdır.Məqsədim bu kiçik kitabda İslam dininin etiqad, ibadät vä äxlaq äsaslarıyla älaqädar çox qısa mälumat veräräk müäyyän bir fikir yaratmaqdır.
İslam uca Allahın son Peyğəmbər olan Həzrəti Muhəmmədə(s.a.v.s) vəhy yoluyla bildirdiyi, onun da insanlara çatdırdığı şeylərin hamısını qəbul edərək onları yaşamaq, səzləri və işləriylə onları qəbul etdiyini göstərmək, Allaha və Rəsuluna itaət etmək,iman gətirmək deməkdir.
Müsəlman İslam dininin qaydalarına əməl edən, İslamın qaydalarını həyata keçirən bir insandır.
İslamın 7 qaydası vardır:
1) Səbr və dözümün әsası olan ağıl;
2) Abır-həyani qorumaq vә doğru danışmaq;
3) Düzgün vә diqqәtlә Qur`an oxumaq;namaz qılmaq;
4) Allah yolunda dostluq (tәvәlla) vә düşmәnçilik (tәbәrra) etmәk;
5) Allahı, Hәzrәt Muhəmməd (s)-I,onun Əhli-beytininin haqq-hüququ vә onların vilayәtini tanımaq;
6) Qardaşların haqqını tanımaq vә onları himayә etmәk;
7) İnsanlarla yaxşı qonşuluq,özünə yaxşı dost-tanış tapmaq.
İslam yolu qurtuluşa aparan,hər 2 dünyada əziyyətsiz yaşamaq deməkdir."İslam öz-özlüyündə çılpaqdır; onun libası – təqva, rübəndi – hidayət, alt geyimi – həya, özülü – Allahdan qorxmaq, kamalı – din, meyvəsi yaxşı əməldir. Hər şeyin dayağı olduğu kimi, müsəlmanlığın dayağı da məni və itrətimi sevməkdir".

15.11.2009
6. Hacı Rafiq İmanov [Material]
Bu dünyanın: möcüzəsinin səbəbkari kimdir ?
Ağlım kəsəndən bu kimi suallara cavab axtarmışam.Uşaqlıqda (orta məktəbdə)Bütün qalaktikaların tərkibindəki günəşlərin,ayların,saysız ulduzların və digər planetlərinin hansı varlıq tərəfindən yaradıldığını, öyrənməyə çalışmışam.Yaradılmış canlı və cansızların haqqında çox düşünmüşəm.Hansı qənaətə gəldiklərimi Sizədə bildirirəm.Siz maraqlansanız çox dərin mənalı və sevilməli elm dəryasına qərq olacaqsınız.
Билдийимиз кими бу дцнйаны йарадан,ону идаря едян bir(tək)varlıq вар.Диггятля излясяк вя дцшцнсяк эюрярик ки,щеч бир варлыг юз башына щярякятдя дейилдир.Ъанлы вя ъансызлар,щава,су,од вя кцляк,сямада вя йердя (yerin altı və üstü) баш верянляр хцсцси бир варлыьын тяшяббцсц иля йараныб,идаря едилир вя варлыг:гцввя,эцъ,севэи və s.игтидарындадыр.Dünyada elə bir varlıq(şey)yoxdurki,tam eynidir.Bildiyimiz kimi bu ancaq belə desək düz olar, tək Allahın işidir ki,onun tərəfindən yaradılmışdır.
Allah t.t. yaratdığı Günəş və Su vasitəsilə necə-mənalı (canlı, cansız və digər) möcuzələr yaratdığının şahidiyk. Düşünə bilən beyin ancaq bunları görə bilir.
Allah t.t. bu dünyanı sonuncu peyğəmbərimizin(s.a.s.) gül cəmalı xatirinə İslamın varlığı- yaşaması üçün yaratmışdır.Bütün yaratdıqlarının insana tabe olacağını bildirdi.Hərçəndkı Allahın Mələkləri razı olmadılar,qan torpağa töküləcəyini, digər qeyri adi vəziyyət və halların yaranacağını bildirdilər və s.ancaq onlara İnsan bütün yaradılanlar içərisində ən öndə olacağı bildirildi,Rəbbimiz tərəfindən.Siz oxuyun, sonrası ilə ətraflı tanış olacaqsınız.İnternet vasitəsi ilə digər elm və din adamlarının fikirlərindən,mətbuatdan də istifadə etmişəm.Hər bir fikirə, öz fikirlərimidə əlavə etmişəm.
Бир сюзля Сиз Аллащ (т.т.)-нын варлыьыnın sübutu - онун цзяримиздя мярщямятинин шащиди олмаг истяйирсянся,онун elçilərinin,xəlifə və səhabələrinin фяалиййятини,кечдикляри язаблы эцнлярин шащиди олмаг вя хцсусийля сонунъу елчиси олан sevimli peygəmbərimiz Muhəmməd (с.а.в.с.) барясиндя билэилянмяк истяйирсинизся, диггятля bu mövzunu (kitabı)мцталийя етмяк мяслящятдир.İstifadə etdiyim internet və digər ədəbiyyatlardakı məlumat və bilgilərlədə sizi tanış etməyi özümə borc bilirəm.
Bu kitabda bütün İslam Möcuzələri barəsində qisməndə olsa məlumat verirəm ! təvəqqəm diqqətlə oxumanız və analiz etmənizdir.
Allah t.t. hər an yardımçımız olsun. Amin !

15.11.2009
5. Hacı Rafiq İmanov [Material]
Əziz Müsəlmanlar ! Mən Hər gün gündəlik Fərz(vacib) olan namazlarla bərabər sünnə namazlarınıda qılıram.
Hər biriniz bilməlisinizki,axirətdə namazsızlar əzab çəkəcəklər !
Mən çox illər bundan qabaq bir qocadan soruşdum : Ay baba bu namazı niyə qılırsan ?
Dedi : Deyirlərki axirətdə istəyəcəklər ! məndə qılıram. Əgər axirətdə istəsələr verəcəyəm,istəməsələr mənim özümə bir xeyirli vasitə-iş kimi qalacaq.Yaxşı nəticəsini hər gün görürəm.
Namaz qılın,necə qılırsınız qılın,NAMAZ adı ilə Allah rzası üçün deyib qılın.
Mən dedim,axirətdə deməyinki,demədi !

15.11.2009
4. Hacı Rafiq İmanov [Material]
TURANLA BİR GÜN !

Əziz oxucular ! Mən bir neçə müddətdirki,Turan İbrahimov barəsində məlumat toplanışına başlamışam.İlk gündən bəzi çətinliklərlə qarşılaşmağım andan, səbirli olmağı qarşıma qoydum.Bu çətinliyin əsası Turan İbrahimovun çəkilişlərdə olması,vaxtının olmaması,cəmiyyət arasında az ünsiyyətdə olması oldu.
Mən Onun barəsində bəzi insanlara sorğu verdim və müsbət cavab aldım.
Fikrim onun barəsində mənfi xüsusiyyətləri qeydə almaq idi.Çünki,internet səhifələrində bəzi anlaşılmamazlıqla yazılmış mövzulara görə,araşdırma aparmalı idim.
Onu yaxından tanımaq fikrinə düşdüm.Öyrəndimki,Namaz qılandır,Allahı sevən və ondan qorxandır,vaxt tapdıqca məscidlərə gedib Vətən uğrunda şəhid olanların ruhuna dualar oxuyandır.
Dövlət siyasətinə qarışmasada, dəqiq öyrəndimki,Respublika Prezidentinin və onun Xanımının Dövlət üçün gördükləri xeyirxah işləri təbliğ etmək xobbisidir.
Cənab Prezident İlham Əliyevin bütün daxili və xarici siyasətini dəstəkləyəndir.
Çox təəccüblə axtarışı davam etdirdim.Bir nəfər onun, Azərbaycan millətini sevən,torpaqlarının azad olması üçün Ali Baş Komandanın əmrini gözləyən bir adam olduğunu bildirdi.Məni inandırdı ki,o hər an müharibəyə getməyə hazırdır.
Təsədüfən Turan İbrahimovun bir neçə adamla söhbət etdiyini gördüm və yaxınlaşdım.Düzü bu söhbət edənlərə Dini sual verməklə yanaşdım və bağlanıb onların yanında axıracan söhbət etməyə müvəffəq oldum.
Sən demə,bu Turan İbrahimov heçdə o müxalifətçilər yazdığı kimi, deyilən insan deyilmiş.O.qısa müddət ərzində mənə xoş təəssürat bağışladı.Yaranan suallara qısa və məzmunlu cavabı ilə şirinlik verirdiki,onun profesional jurnalistlər sırasından çıxdığı bəlli oldu.
Mən bilirəmki, ANS Tele Kanalındakılar, başda Vahid,Mirşahin müəllim və digər şəxslər olmaq şərti ilə sağlam ,ideal mütəxəssislər çalışırlar.Heç vaxt onlar kollektivə qeyri sağlam mütəxəssis qəbul etməzlər.Məhz Turan İbrahimovuda yüksək keyfiyyətlərinə görə kollektivə qəbul ediblər.Məhz buna görə mən ANS rəhbərliyinə minnətdarləğımı bildirirəm.
Müxalifət cəbhəsində çalışıb, vuruşanlara isə tövsiyyəm budur :
*HAQQI NAHAQQA SATMAYIN* !
1.Turan İbrahimov təhsilli jurnalistdir,
2.O,hiss ediləcəyi qədər Dövlətə sadiq aparıcılıq edir,
3.O,Dövlət siyasəti ilə yanaşı İslam dinindən də düzgün istifadə edir,
4.O,Öyrəndimki,ailəsinə və doğmalarına sadiq,fəfalı gəncdir,
5.O, ANS Tele kanalında sevilməyə layiqdir,
6.O,Böyük-kiçik yerini biləndir,
7.O,Dövlətdə *yaşayan* bəzi müxalifətçilərin iç üzünü aça biləndir,
8.O,Xalq arasında ləyaqətsiz və şərəfsiz işlərlə məşğul olanları aşkara çıxara bilir,
9.O,Jurnalist ləyaqətini qorumağı bacarır,
10.O,Xalqını sevdiyini sübut edir.

• * QANUN KEŞİYİNDƏ * QƏZETİ
ŞÖBƏ MÜDİRİ

HACI RAFİQ İMANOV


03.08.2009
3. Hacı Rafiq İmanov [Material]
Müsəlman qardaşlarım !
Sevimli Muhəmməd (s.a.s) Peyğəmbərimizə sadiq dostlar və səhabələr çox olublar.Ayrıçeçkilik edərək onların ruhlarına hörmətsizlik etməyin.
İslam Dininin bu günə belə gözəl gəlib çatmasında bütün Xəlifə və səhabələrin böyük fəaliyyəti olubdur və inkişaf etdirmişlər.Yolunda saysız şəhidlər olmuşdur.
SİZ NƏ ETMİSİNİZ deyən olanda cavabımız olmalıdır.

03.08.2009
2. Hacı Rafiq İmanov [Material]
DİQQƏT ! Müsəlman qardaşlarım !

İnsana daxil olan ORUCU,
Xaric olan DƏSTİNAMAZI pozur.

Qarşıdan Ramazan ayı gəlir,sidqi ürəkdən bu ay, vacib əməli yerinə yetirin.


03.08.2009
1. Hacı Rafiq İmanov [Material]
Hörmətli Müsəlman qardaşlarım ! Əssəlamu əleykum !
DİQQƏTLƏ OXUYUN !
Bu fani dünyada dost olun,ayrı seçkiliyə yol verməyin,iki qardaş və əmioğlu,yaxın qohumlar neyləyib bunu həll edən Allah olacaqdır.
Quranda nəhlətlənmişlər, bizi belə səhf fikirləşməyə vadar etmək üçün maya ,maddi yardım buraxırlar.
Dostu-dosta düşmən etməyin !
Dost olun,özüdə belə:
Dostun o adamdir ki,-onun yanına gecə 12-də də gedə bilərsən.
Dostun o adamdir ki,-onunla həm aglaya,həm də susa bilərsən.
Dostun o adamdir ki,-ən çətin məqamda səni dinləyə bilir.
Dostun o adamdir ki,-bütün ətrafdakılar səndən üz döndərəndə o sənə sadiq qalır.
Dostun o adamdir ki,-heç kim səni başa düşməyəndə o səni başa düşür.
Dostun o adamdir ki,-səni bütün çatışmamazlıgınla qəbul edir,hətta bunlar onu agrıtsa belə.
Dostun o adamdir ki,-sənin xoşuna gəlməsə də həmisə sənə həqiqəti deyir.
Dostun o adamdir ki,-səninlə həmişə səmimidir,çünki bilir ki,onu başa düşəcəksən.
Dostun o adamdir ki,-başqalarına bagışlamayacagin hərəkətləri ona bagışlayirsan.
Dostun o adamdir ki,-özünə gorə səninlə dostluq etmir,ona sərf etməyəndə də səninlə dostdur.
Dostun o adamdir ki,-səninçün ən qiymətli olanlarını belə əsirgəmir: vaxtını,maraqlarını,hətta həyatını.
Dostun odurki,o bu yolun səninlə təmənnasız yolçusudur.
Dostun odurki,qüsurunu təkliyə çəkib deyr.
Dostun odur ki,həmişə,hər məsələ həllində gözünə baxır.
Dostun odur Ki, düzgün namaz qılandır və İslam dinini səninlə bərabər sevir.
Dostun odur ki,səni həmişə namazlara,ziyarətlərə,vacib əməllərə səsləyir.
Dostun odur ki,valideyinini valideyni,doğmalarını doğmaları qəbul edib.
Hər dostunam dost deyənə inanma
Səhf etməki, yad tərəfdən qınanma
Sübutlu gəz, faktın olsun sınanma
Dost sözünün dərin ümmanı vardır.

Hacı Rafiq dost mənasın açıbdır
Yalan olan, sevənlərdən qaçıbdır
Gözəl dostun bəhrəsüçün acıbdır
Dost sözünün böyük dəryası vardır
DOST : 1.D- Dərin 2.O-Odlu 3.S-Sadiq 4.T-Təmkinli.Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
İstifadəçi girişi
Təqvim
«  May 2009  »
B.e.Ç.a.ÇC.a.C.Ş.B.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Axtarış
Dost saytlar
Sayğac

Online: 1
Qonaqlar: 1
İstifadeçiler: 0
Müstəqil İslam saytı © 2021
Təklif və iradlar üçün: islamiyyet@bk.ru

 Materiallardan istifadə edərkən istinad zəruridir!
Sayt 7 Rəcəb (22 iyul) 1428-ci ildən (2007) fəaliyyət göstərir.

Конструктор сайтов - uCoz