Əssaləmu əleykum, Qonaq | Qrupunuz: "Qonaq" | RSS
İslamiyyət
Bölmələr
Namazın təqibatı

Namazdan sonra bəzi tilavətlər etmək müstəhəbdir.

1- Bunlardan üstünü Həzrət Peyğəmbərin (s) öz qızı Fatimeyi Zəhraya (ə) öyrətdiyi zikrdir. Bu zikr belə deyilir: “Allahu əkbər”- 34 dəfə, “Əlhəmdulillah”-33 dəfə, “Subhanəllah”-33 dəfə.

2- Quran oxumaq.

3-Dua: Dua isə günahların bağışlanmasını diləmək, Allahdan dünya və axirət hacətləri istəmək, valideyn, qohum-əqrəba və mömin qardaşlar üçün istiğfar və dua etmək, həmçinin həzrət Məhəmməd (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) və onun pak Əhli-beytinə (ə) salavat göndərmək kimi istəklərdən ibarətdir. Hətta öz sözlərinlə, öz ana dilində və adi tərzdə belə dua edə bilərsən. Və yaxud peyğəmbərlər və imamlar (ə)-ın etdiyi duaları və Quran ayələrini də oxumaq olar.

Indi isə burada bir sıra duaları diqqətinizə çatdırasağıq. Qeyd etmək lazımdır ki, bu duaları namazın qunutunda da oxumaq olar.

1. Rəbbəna la tuziğ qulubəna bədə iz hədəytəna, və həb ləna min lədunkə rəhmətən innəkə əntəl-Vəhhab.

Rəbbəna atina fid-dunya həsənəh və fil-axirəti həsənəh və qina əzabən-nar və səlli əla Muhəmmədin və alihil-əbrar.

2. Rəbbi əvzini ən əşkurə nimətəkəlləti ənəmtə ələyyə və əla validəyyə və əəmələ salihən tərzah və ədxilni birəhmətikə fi ibadikəssalihin.

Fatirəs-səmavati vəl-ərz, əntə vəliyyi fid-dunya vəl-axirəh, təvəffəni muslimən və əlhiqni bis-salihin.

3. Allahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd. Vəcəlinnurə fi bəsəri vəl-bəsirətə fi dini vəl-yəqinə fi qəlbi vəl-ixlasə fi əməli, vəs-səətə fi rizqi vərzuqniş-şukrə ləkə əbədən ma əbqəytəni.

4. Allahumməhdina min indik, və əfiz ələyna min fəzlik, vən şur ələyna min rəhmətik, və ənzil ələyna min bərəkatik, Allahummə əətiqna minən-nari və ədxilnəl-cənnətə və vəffiqna lima yurzikə ənna.

5. Allahummə innə rəhmətikə ərca min əməli və innə məğfirətikə əvsəu min zənbi, Allahummə in kanə zənbi indəkə əziymən fəəfvuka əəzəmu min zənbi, və in ləm əkun əhlən ən əbluğə rəhmətək, fərəhmətukə əhlun ən təbluğəni və təsəəni liənnəha vəsiət kullə şəy.

6. Allahummə innə əuzu bikə min şərri nəfsi, fəinnən-nəfsə lə əmmarətun bissui illa ma rəhimə Rəbbi, və əuzu bikə min şəriş-şəytanil-ləzi yəziyduni zənbən ila zənbi. Allahumməcəlni min cundikə fəinnə cundəkə humul-ğalibun. Vəcəlni min hizbikə fəinnə hizbəkə humul-muflihun. Vəcəlni min əvliyaikə fəinnə əvliyaəkə la xəvfun ələyhim və la hum yəhzənun.

7. Allahummə inni usbihu və umsi əbdən ləkə xaziən la əmliku linəfsi nəfən vəla zərrən vəla məvtən vəla həyatən vəla nuşurən illa bik. Əşhədu bizalikə əla nəfsi və ətərifu bizəfi quvvəti və qilləti hiyləti fəsəlli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd və ənciz li ma vəədtəni və ətmim li ma atəytəni vənzur iləyyə biəynikəl-ləti la tənamu nəzrətən rəhimətən təkşifu biha ənni bəlaəddunya və axirəh.

8. Amənər-rəsulu bima unzilə iləyhi min rəbbihi vəl-muminunə kullun amənə billahi və məlaikətihi və kutubihi və rusulihi la nufərriqu bəynə əhdin min rusulih. Və qalu səmina və ətəna ğufranəkə Rəbbəna və iləykəl-məsir.

La yukəllifullahu nəfsən illa vusəha, ləha ma kəsəbət və ələyha məktəsəbət. Rəbbəna la tuaxizna in nəsiyna əv əxtəna. Rəbbəna və la təhmil ələyna isrən kəma həməltəhu ələlləzinə min qəblina. Rəbbəna və la tuhəmmilna ma la taqətə ləna bihi, vəfu ənna, vəğfir ləna, vərhəmna əntə məvlana fənsurna ələl-qəvmil-kafirin.

9. Allahummə inna nərğəbu iləykə fi dovlətin kəriməh, tuizzu bihəl-islamə və əhləh və tuzillu bihəl kufrə və əhləh və təcəluna fiyha minəd-duati ila taətikə vəl-qadəti ila səbiylik. Və tərzuquna biha kəramətəd-dünya vəl axirəh.

10. Allahummə inni əsəlkuə fi məzalimi ibadikə indi, fəəyyuma əbdin min əbiydikə əv əmətin min imaikə kanət ləhu indi məzləmətun zələmtuha iyyahu. Fəqəsurət yədi vəzaqə vusi ən rəddiha iləhy... Fəəsəlukə ya mən yəmlikul-hacati və hiyə mustəcibətun liməşiyyətihi ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin və ən turziyəhu ənni bima şitə və təhəbə li min indikə rəhmətən ya ərhəmər-rahimin.

11. Allahummə inni əsəlkuə ən la təfcəəni fi yəvmi haza və fi ğəyrihi minəl-ləyali vəl-əyyami birtikabil-məharimi vəktisabil-məasim. Vərzuqni xəyrəhu və xəyrə ma bədəhu vəsrif ənni şərrəhu və şərrə ma bədəhu ya ərhəmər-rahimin.

12. Allahummə inni əsəlkuə ən təşrəhə bikitabikə sədri, və təhuttə bitilavətihi vizri və təmnəhənis-səlamətə fi diyni və tutimmə ihsanəkə fiyma bəqiyə min umri kəma əhsəntə iləyyə fiyma məza minhu ya ərhəmər-rahimin.

13. Allahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin və əyyid cuyuşəl-muslimin vəzudhum binnəsri və əinhum bis-səbr və ərrifhum ma yəchəlun və əllimhum ma la yələmun və bəssirhum ma la yubsirun və ənsihim ində liqail-əduvvi zikrə dunyahum.

Vəcəlil-cənnətə nusbə əyunihim. Allahumməf-lul bizalikə ədaəhum vəmlə əfidətəhum birrubi və fərriq ədədəhum və şərrid bihim mən xəlfəhum innkə vəliyyul-muminin.

14. Allahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd, vəkfini mayəşğəlunil-ihtimam bihi, vəşğilni bima təsəluni ğədən ənhu, və əğnini və əvsi ələyyə fi rizqikə və la təftinni bil-bətəri və əizzəni vəla təbtəliyəni bil-kibri və əbbidini ləkə vəla tufsid ibadəti bil-ucb və əcri linnasi əla yədiyəl-xəyrə və la təmhəqhu bil-mənni, və həb li məaliyəl-əxlaqi vəsimni minəl-fəxr
İstifadəçi girişi
Təqvim
«  Sentyabr 2022  »
B.e.Ç.a.ÇC.a.C.Ş.B.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Axtarış
Dost saytlar
Sayğac

Online: 1
Qonaqlar: 1
İstifadeçiler: 0
Müstəqil İslam saytı © 2022
Təklif və iradlar üçün: islamiyyet@bk.ru

Materiallardan istifadə edərkən istinad zəruridir!
Sayt 7 Rəcəb (22 iyul) 1428-ci (2007) ildən fəaliyyət göstərir.

Конструктор сайтов - uCoz